Puu, mis kannab head vilja
Õppemaks

Õppemaks

Kaarli Kooli rahastatakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavatest toetustest; õppemaksust ning juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest.
Õppemaksu suurus kujuneb kooli tegelikest kuludest lähtuvalt, eesmärgiks ei ole kasumi saamine.

Õppemaksu suuruse määrab Kooli pidaja.

Õppemaksu suurus ja tasumise kord fikseeritakse lapsevanemaga sõlmitavas lepingus.

Õppemaksu suurus alates 01.09.2020 on lapsevanemale 1150 eurot aastas.

Õppemaks ei kata toiduraha, koolivormi ning isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide maksumust.
Õpilaskoha kinnitamiseks tasutakse 160 eurot ettemaksuna juunis ning ülejäänu 9 võrdse kuumaksuna (110 eurot) õppeaasta jooksul (september-mai).
Õppemaksu tasumine toimub Kooli pidaja esitatud arve alusel. Soovi korral on võimalik tasuda ka pikema perioodi eest.

Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele saab õppemaksult tasutud tulumaksu järgneval aastal maksuametilt tagasi.

 

2021/2022. õppeaasta sügisel viib Haridus- ja Teadusministeerium läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle, millega seoses on kõigil huvilistel võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjalidega eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanematel võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.

 

Õppemaksu soodustused majanduslikult vähem kindlustatud peredele:

  • Kaarli Kooli direktoril on õigus lapsevanema või lapse seadusliku esindaja avalduse alusel teha õppemaksu tasumisel soodustusi;
  • kooli direktoril on õigus vabastada lapsevanem või lapse seaduslik esindaja osaliselt või täielikult õppemaksu maksmise kohustusest;
  • soodustuste tegemisel on aluseks perekonna majanduslik olukord.

Lisaks on kooli pidajal õigus luua õppetoetusi ja stipendiume.

Toidutasu 2021/2022 õppeastal:

  • Lõunasöök: 2,10 € (riigi toetus 1,00 ja lapsevanem maksab 1,10).
  • Õhtuoode: 1,32 €
Scroll to Top