Puu, mis kannab head vilja

Hindamine

Hindamine Kaarli Koolis tugevdab õpilaste õpimotivatsiooni ning toetab nende positiivset enesehinnangut ning on tagasisideks õppimise tulemuslikkuse kohta ja tegevusjuhiseks edasiminekul.

Kaarli Koolis hinnatakse nii õpilase arengut kui tema poolt omandatud teadmiste, oskuste ja arusaamise taset. Oluliseks peetakse teadmiste ja oskuste rakendamisel üles näidatud iseseisvust ja loomingulisust.

Õpilane ja tema vanemad saavad hindamise kaudu tagasisidet õpilase arengu, annete, suhtlemis- ja koostööoskuste ning akadeemilise edenemise kohta. Adekvaatne tagasiside toetab õpitahet ja enesehinnangut ning annab nii õpilasele kui ka tema perele tegevusjuhised edasiminekuks. Hinnangu/hinde kujunemisel on määravaks õpilase areng.

Hindamine Kaarli Koolis toimub sõnaliste hinnangute kaudu, lähtudes kujundava hindamise põhimõtetest. II kooliastmest lisandub sõnalisele hinnangule hinne tähtsüsteemis.

Kujundav hindamine annab teavet õpilase arengu, õppeprotsessis osalemise, õpi- ning käitumisoskuste kujunemise ja õpitulemuste kohta. Hinnanguid antakse pidevalt nii suulises kui kirjalikus vormis õppeprotsessi käigus.

Kokkuvõtvad sõnalised hinnangud kirjeldavad õpilase arengut, õppetöös osalemist, kooliastme pädevuste ja õpioskuste kujunemist ning teadmiste ja oskuste omandamist.  Kokkuvõtvates hinnangutes toob õpetaja esile lapse edusammud ja juhib tähelepanu arendamist vajavatele oskustele ning annab juhiseid edasiseks tegutsemiseks. Kokkuvõtvas hinnangus peab selgelt kajastuma, kuivõrd taotletud õpitulemused on saavutatud.

Kokkuvõtvad kirjalikud hinnangud/hinded kajastuvad õpinguraamatus poolaasta hinnetena kaks korda õppeaasta jooksul (jaanuar ja juuni).

Kaarli Kooli tähthinded koos selgitustega:

A+ – Erakordne

A   – Suurepärane (95 – 100%)

B+ – Väga hea  (90 – 94%)

B   – Tõhus (85 – 89%)

C+ –  Hea (80 – 84%)

C   – Keskpärane (75 – 79%)

D+ – Piisav (70 – 74%)

D   – Rahuldav (65 – 69%)

E+  – Vähene (60 – 64%)

E   – Kasin (50 – 59%)

F  – Puudulik (0 – 49%)

Ostukorv
Scroll to Top