Puu, mis kannab head vilja

Tutvustus

Meie eesmärk

Meie gümnaasiumi põhieesmärgiks on tugeva akadeemilise keskhariduse ja väärtuskasvatuse kaudu kujunenud vastutusvõimeline, terve eluhoiakuga, moraalne ja tasakaalukas inimene, kes

 • on haritud ja laia silmaringiga,
 • on iseseisev ja motiveeritud,
 • on ennastjuhtiv ja tegutseb eesmärgistatult,
 • oskab teha teadlikke valikuid,
 • tähtsustab elukestvat õppimist,
 • väärtustab kristlikke põhimõtteid ja kultuuripärandit,
 • toetab oma tegudega Eesti ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut.

 

Meile on oluline

 • Koostöös kooli kogukonnaga sellise keskkonna loomine, milles on võimalik kujuneda vastutusvõimeliseks, tegusaks, avatud ja haritud inimeseks, kes väärtustab oma juuri, usku ja kultuuri ning suhtub lugupidavalt teiste rahvaste kultuuritraditsioonidesse.
 • Õpilaste akadeemiliste teadmiste ning enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste omandamise ja isikliku väärtussüsteemi kujunemise toetamine. 
 • Enda huvidest, annetest ja potentsiaalist teadliku ning edaspidiseid õpi- ja karjäärivalikuid teha oskava inimese kujunemise toetamine. 
 • Õpivõimelisuse ja loovuse tähtsustamine, mõtlemis- ja analüüsioskuse väärtustamine.

 

Hingeharidus

Inimene on sageli olukorras,  kus ta peab tegema valikuid. Küsimuste üle, mis mõjutavad inimest lühemas või pikemas ajaperspektiivis, saab otsustada läbi oskuse märgata, analüüsida, küsida, argumenteerida, näha konteksti ja eripärasid, mis annavad võimaluse orienteeruda kultuurides ja võtta arvesse inimeste omapärasid ja maailmavaatelisi erinevusi omavahelistes suhetes.

Ühtegi väärtust ei saa „ kasvatada“ käsukorras. Väärtused, olgu jumalikud või üldinimlikud, on mõtlemise, mõtestamise ja omaksvõtmise küsimus.

Oluline on, et inimene mõistaks kultuurilist konteksti, milles ta elab, aga oleks kursis ka ümbritseva maailmaga laiemalt.

Soovime, et meie õpilane:

 • orienteeruks kultuuriruumis. Selleks on oluline tunda erinevate kultuuride aluseid religioonide kontekstis.
 • mõistaks erinevaid inimesi. Selleks on oluline tunda oma kultuuritausta, juuri ja maailmavaatelisi erinevusi. 
 • mõistaks ühiskonnas toimuvaid protsesse. Selleks on oluline osata kriitiliselt mõelda ja esitada küsimusi.
 • võtaks vastutust nii isiklikus elus kui ka ühiskonnas. Selleks  on oluline tunda oma maailmavaadet, väärtuseid, mis määravad moraalinormid ja eetilised tõekspidamised.

Eelneva saavutamiseks on meie koolis olulisel kohal filosoofia-, religiooni- ja väärtusõpetus.

 

Kolm sammast

Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, hoiakutes, oskustes ning nendevahelistes seostes.

Koolielus toetume kolmele sambale:

Teadmised

 • Õpivad kõik – laps, lapsevanem, õpetaja.
 • Laiapõhjalised teadmised, mis aitavad teha valikuid ja võtta vastutust.
 • Võrdselt oluline on inimese füüsiline, vaimne ja intellektuaalne areng.

Kogemus

 • Õpitu sidumine igapäevaeluga.
 • Omandatud teadmiste praktiline kasutamine.
 • Pühaduse, osaduse, rituaalide, vaimse kasvamise isiklik kogemine.

Keskkond

 • Ühiste väärtuste ja maailmavaatega kogukond
 • Usalduslik ja turvaline  õhkkond.
 • Ühisvastutus – meie kool on meie ühine asi.
 • Eeskuju õpetab.
 • Omavaheliste suhete aluseks on ausus ja vastastikune austus.

 

Sellest lähtuvalt on kavandatud ka õppeprotsess gümnaasiumis.

 

Ostukorv
Scroll to Top